โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น
กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2538